Verkoopsvoorwaarden

  1. Vóór elke prestatie moet de klant een waarde-aangifte van zijn inboedel voorleggen, meubelstuk per meubelstuk.
  2. Elke schade, klacht of voorbehoud moet geconstateerd en schriftelijk geformuleerd worden, op tegensprekelijke wijze, op de dag zelf van de prestatie door de verantwoordelijke van EURODEM en de klant of zijn gemachtigde, en nadien bevestigd worden in een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen, op straffe van nietigheid.
  3. De vermelding “Onder voorbehoud van uitpakken of controle” heeft geen enkele bewijswaarde.
  4. Behoudens voorafgaand andersluidend akkoord, zijn onze facturen betaalbaar aan de ploegleider op het einde van de prestaties.
  5. Elke factuur die na de vervaldag onbetaald blijft wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 12%.
  6. Het onbetaald blijven van een factuur na de vervaldag heeft van rechtswege, na een vruchteloze ingebrekestelling, een indexering van 20% van de som tot gevolg, met een minimum van 90 €.
  7. Onze voorwaarden sluiten die van onze klanten uit, dewelke ons niet kunnen tegengeworpen worden zonder ons schriftelijk akkoord.
  8. In geval van betwisting, worden de rechtbanken van het arrondissement Doornik als enige bevoegde beschouwd.

bvba CMC NEWS – Firma 0842 279 308

Rue Becquerelle 20 – 7500 Doornik- Bank 109-6563948-94

  • Français
  • Nederlands

video-encart

Eurodem

depuis1983

Agence de Lille

03 27 48 65 99

Agence de Tournai

069 77 62 96

E-mail

eurodem-mail

Réponse assurée dans les 48 h

Service régulier vers le Canada

demenagement-canada

sans sous-traitance

 rond-retour2